Головна     Абітурієнту     Навчання     Дослідження     Кар'єра     Контакти
http://imt-career.kpi.ua >> Абітурієнту >> ...

Підготовка здобувачів вищої освіти

15 АВТОМАТИЗАЦІЯ та ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
152 МЕТРОЛОГІЯ та ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
спеціалізація - МЕТРОЛОГІЯ та ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Довідкова інформація

Метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способах досягнення необхідної точності.

Теоретична метрологія - розділ метрології, предметом якого є розробка фундаментальних основ метрології.

Законодавча метрологія - розділ метрології, предметом якого є встановлення обов’язкових технічних і юридичних вимог до застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювання, направлених на забезпечення єдності і необхідності точності вимірювань в інтересах суспільства.

Практична метрологія - розділ метрології, предметом якого є питання практичного застосування розробок теоретичної метрології і положень законодавчої метрології.

Вимірювальна техніка - галузь науки і техніки, предметом якої є вивчення методів, розробка і створення засобів для отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості і стани об’єктів дослідження.

Інформаційно-вимірювальна технологія - сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечує збір, зберігання, обробку, подання і розповсюдження вимірювальної інформації.


Статистика сайту

Зі статистикою відвідуваності сайту можна ознайомитись на сервісі статистики:

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) виконує підготовку студентів:
галузь знань АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (шифр галузі - 15)
спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (шифр спеціальності - 152)
спеціалізація МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА,
відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 216 від 29 квітня 2015 року «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Постанова чинна з 1 вересня 2015 року











Про кафедру та спеціальність






МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

При вступі до вищого навчального закладу молода людина – здобувач вищої освіти – проходить етап вибору галузі знань та спеціальності, якій можливо вона присвятить в подальшому більшу частку свого життя. Критеріїв до вибору багато. Безумовно, має велике значення тактичний вибір, який вирішує проблеми на термін від 4 років (здобуття вищої освіти першого рівня - бакалавр) до 6 років (здобуття вищої освіти другого рівня - магістр), і тут переваги мають державні вищі навчальні заклади, які пропонують всі форми (денна, заочна, дистанційна) навчання, як на бюджетній так і контрактній основі, мають сучасну матеріально-технічну базу для навчання та наукових досліджень, наукові та науково-педагогічні кадри високої кваліфікації та досвіду, інтеграцію в міжнародні освітні та наукові програми, забезпечують високий рівень соціальних умов для студентів та багато іншого. Але, більш важливим є стратегічний вибір, який повинен забезпечити сталий професійний кар’єрний зріст молодої людини по закінченні вищого навчального закладу та початку самостійної діяльності, яка далі може рухатись в напрямку поглиблення спеціалізації в одній галузі, обраній на початку життєвого шляху, або транспрофесіаналізації, тобто професійне оволодіння іншими галузями людської діяльності на основі інтеграції знань, умінь та досвіду отриманих за обраною спеціальністю.

Поточна кон’юнктура на сучасному ринку праці має дуже динамічні зміни. Останні кілька десятирічь спостерігається поступове зміщення ваги з освіти в технічних галузях на освіту в гуманітарних галузях, так за останні 10-15 років бум в економічній галузі змінився на бум в галузі менеджменту та маркетингу, а тепер настав час галузі інформаційних технологій. Тобто затребуваність той чи іншої спеціальності змінюється кожні 5.. 7 років. І це для сучасної спільноти природньо. Але при виборі молодою людиною майбутньої галузі діяльності та професії це створює певні труднощі прогнозування перспективи подальшого кар’єрного росту.

На етапі вибору галузі знань та спеціальності, має певні переваги, є привабливою, перспективною та стратегічно важливою в більшості країн світу - метрологія.

МЕТРОЛОГІЯ – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. І, як наука, має три напрямки: теоретична метрологія, прикладна (практична) метрологія та законодавчо регульована метрологія.

Теоретична метрологія спрямована на фундаментальні дослідження, створення системи одиниць вимірювань, фізичних незмінних, розробку нових методів вимірювань.

Законодавчо регульована метрологія забезпечує здійснення державного регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання, еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення єдності та простежуваності вимірювань. Її сфера розповсюджується на вирішення завдань реалізації єдиної технічної політики у сфері метрології, захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології, економії всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Прикладна метрологія вирішує питання практичного застосування в різних сферах діяльності розробок теоретичної метрології і положень законодавчо регульованої метрології.

Засобом метрології є вимірювальна техніка, призначення якої - отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості та стан об’єкта вимірювань, контролю, дослідження. Для отримання вимірювальної інформації використовуються інформаційно-вимірювальні технології – сукупність методів, виробничих та програмно-технологічних засобів, які об’єднані в технологічний ланцюг і забезпечують збір, зберігання, обробку, подання і розповсюдження вимірювальної інформації.

Стала перспектива метрології спостерігається в історії людства на протязі більш ніж 6000 років (вперше були створені ваги), вона визначена відомим видатним вченим, засновником метрології як наукової дисципліни, Д.І. Менделєєвим у вислові «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять; точная наука немыслима без меры» і підтверджується на сучасному рівні розвитку теорії систем. Прогрес в галузі метрології забезпечує розвиток будь якої науки або галузі діяльності людини. Створення найскладніших найсучасніших технологічних процесів, наприклад, в галузі нанотехнологій, неможливо без забезпечення відтворюваності та точності вимірювань і є первинним при системній інтеграції різних процесів, як в межах окремих підприємств, так і в межах глобальних технічних, економічних, або складних соціальних систем.

Важливість та перспективність підготовки фахівців в галузі метрології та метрологічної діяльності підтверджується стратегією 2020 пріоритетних напрямків розвитку держави та державним замовленням.

Здобуття вищої освіти ступенів бакалавр та магістр за спеціальністю МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (шифр 152) на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» спрямоване на виконання професійних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, педагогічних, управлінських та інноваційних робіт в царині метрології:

  • контроль та оцінка якості продукції та послуг, стандартизація та сертифікація;
  • розробка та експлуатація комп’ютерних систем, технічних засобів взаємодії з об’єктом для одержання інформації про його властивості та стан;
  • розробка та експлуатація системного і прикладного методологічного, алгоритмічного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, тестування програмного забезпечення;
  • наукові та технічні експерименти;
  • випробування та дослідження зразків нової техніки та нових технологій;
  • контроль та діагностування складних технічних систем;
  • спостереження та прогнозування стану технічних, біологічних та природних об’єктів;
  • випробування та налагоджування технічних об’єктів вимірювань, технічна експертиза;
  • розробка та впровадження інформаційних технологій (збір, обробка, зберігання, передача та подання інформації користувачу);
  • gідготовка та реалізація технологічних процесів, управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Випускник, бакалавр або магістр, має широкий спектр діяльності – від традиційних гуманітарних галузей до технічних галузей з найсучаснішими технологіями, таких як наука, машинобудування, енергетика, медицина, транспорт, авіація і космонавтика, зв’язок, оборонна техніка, інформаційні технології, торгівля, освіта, фінанси, екологія тощо, та відповідні кваліфікації - інженер-дослідник, інженер з метрології, інженер з якості, інженер-конструктор, інженер із впровадження нової техніки і технології, інженер-технолог, науковий співробітник (у галузі метрології та вимірювальної техніки), інженер-електронік, інженер-космонавт, викладач вищого навчального закладу та інші..

Інформаційні матеріали:

 Презентація (4148 kB)

 Інформаційний листок про кафедру ІВТ (687 kB)

 Інформаційний листок абітурієнту (6327 kB)

 Інформаційний плакат (869 kB)


© 2010-2022  Кафедра ІВТ, факультет АКС, НТУУ «КПІ». Використання будь-якої частини даного Web-сайту передбачає обов’язкове посилання на нього